Leef Saam

By Meyerspark LEEF ons met die WETE dat ons die verlossing deur Christus ontvang het. Daarom is dit lekker om VOLUIT te kan leef binne die gemeente en dan die vreugde wat ons hierbinne ervaar, te laat deursyfer na die wêreld buite Meyerspark.

Die gemeente het verskeie opwindende aksies en groepe waarby jonk en oud kan inskakel. (Kliek op die projek vir meer inligting.)

Laerskool Jeugaksie

Wie? Hierdie aksie is gemik op laerskoolkinders en hul maats. Dus almal van graad 1 tot graad 7.
Wat? Die Laerskool Jeugaksie is ʼn spesiale geleentheid (wat drie of vier keer per jaar aangebied word) waarby laerskoolleerling mekaar op ʼn informele manier kan leer ken. Kom speel saam speletjies, woon ʼn uitstappie by, neem deel aan ʼn prettige “Amazing Race” en ontmoet nuwe maats!
Waar? Aksies word dikwels op die kerkterrein aangebied, maar elke geleentheid sal vooraf met ouers en kinders bespreek word.
Wanneer? Nuwe datums word jaarliks vasgestel. Kliek hier om na hierdie jaar se kalender te kyk.
Hoe? Die aksies word gereël deur die diaken verantwoordelik vir jeugaksies. Ouers is ook welkom om te help.
Hoekom? Laerskool Jeugaksies word ter ondersteuning van die weeklikse preekbeelding aangebied en gee aan laerskoolleerlinge ʼn geleentheid om saam met mede-gelowiges te ontspan en pret te hê.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Laerskool Jeugaksie-opsie.

Arendsjeug

Wie? Senior gemeentelede (nagenoeg 65 jaar en ouer)
Wat? Arendsjeug is ʼn aktiewe groep senior gemeentelede wat (met hul fokus op Psalm 103:2-5) steeds oorvloedige vreugde ervaar ten spyte van ouderdom en afnemende kragte. Hier vergeet lede van hul ouderdom of ander beperkinge en kan hulle bloot mekaar se geselskap geniet.
Waar? Die jaar skop gewoonlik af met ʼn gesellige braai op die kerkterrein. Byeenkomste kan egter ook op ander terreine gehou word. Jaarafsluitings word dikwels by restaurante gehou.
Wanneer? Arendsjeug-lede kom ses keer per jaar bymekaar (op die laaste Woensdag van die maand).
Hoe? Elke byeenkoms het ʼn unieke trekpleister. Soms word gassprekers genooi, terwyl daar ander kere handwerkuitstallings gehou word. Elke byeenkoms bied iets nuuts!
Hoekom? Hier kry senior lidmate die geleentheid om mekaar beter te leer ken en mekaar in goeie en moeilike tye te ondersteun.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Arendsjeug-opsie.

Dopper Tjokkers

Wie? Al die woelige, klein Tjokkertjies, dit wil sê alle voorskoolse kinders, 3 jaar en ouer.
Wat? Elke ouer weet dat ʼn uur in die kerk soos ʼn ewigheid kan voel vir ʼn 3-jarige. By Dopper Tjokkers vlieg die tyd egter vir die klein mensies, want hier word saam gesing, gespeel en geplak! ʼn Maklik verstaanbare Bybelverhaal word weekliks met die Tjokkers hanteer op ʼn vlak wat hulle kan verstaan en geniet. Dan word die klein handjies besig gehou met ʼn aktiwiteit wat met die verhaal verband hou.
Waar? In die Tjokker-kamer ook bekend as die jeuglokaal (Kliek hier vir ʼn kaart van die kerkterrein).
Wanneer? Elke Sondag (buiten vakansies) tydens die oggenderediens (wat om 09:30 begin).
Hoe? Elke keer word ʼn unieke verhaal met die kinders bespreek (terwyl mamma en pappa kans kry om rustig aan die bediening tydens die erediens deel te neem).
Hoekom? Want Jesus het gesê ons moet die kindertjies na Hom neem en hulle nie verhinder nie.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Dopper Tjokkers-opsie.

Katkisasie

Wie? Al skoolgaande kinders vanaf gr. R tot gr. 12.
Wat? Weeklikse byeenkomste waartydens ouderdomspesifieke lesse hanteer word.
Waar? Almal kom eers vir opening in die jeuglokaal bymekaar, waarna in die verskillende groepe verdeel word.
Wanneer? Elke Sondag (buiten vakansies en Nagmaal-Sondae). Alle ander geleenthede waartydens daar nie byeenkomste is nie, word op die kerkkalender aangedui. Byeenkomste begin om 08:30.
Hoe? Katkisasieboeke word aan die begin van elke jaar aan kinders voorsien en dien as handleiding vir gesprekke. Lesinhoud is pasgemaak vir kind se ouderdom.
Hoekom? As deel van die nakoming van ouers se doopbelofte is dit ’n voorreg om kinders die geleentheid te gee om saam dieper te gaan delf in die Woord.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Katkisasie-opsie.

Kinderkerk (ook bekend as Preekbeelding)

Wie? Alle laerskooljeug
Wat? ’n Kindervriendelike aanbieding met ’n interaktiewe komponent.
Waar? In die kerksaal
Wanneer? Kinders word uitgenooi om direk ná die voorlesing van die wet die kerkgebou te verlaat en in die kerksaal byeen te kom. Byeenkomste vind elke Sondag-oggend tydens die diens plaas, buiten Nagmaal-Sondae en skoolvakansies. Enkele ander Sondae waarop daar nie kinderkerk aangebied sal word nie, is op die kerkkalender uiteengesit.
Hoe? ’n Kindervriendelike aanbieding met ’n interaktiewe komponent.
Hoekom? Jesus se opdrag is juis dat ons die kinders na Hom toe moet laat kom. Deur middel van ’n kindervriendelike aanbieding met dieselfde boodskap as die preek vir die res van die gemeente, word kinders aktief by die woordbediening betrek.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Kinderkerk-opsie.

Gebedsgroep

Wie? Elkeen met ’n spesiale behoefte om as deel van ’n groep te bid vir spesifieke gevalle, persone en aangeleenthede.
Wat? Weeklikse byeenkomste word gehou met ’n kleingroep-benadering. Die verskil lê egter in die fokus op gebed (in groepsverband of individueel).
Waar?
Wanneer? Weekliks, Maandae vanaf 19:30.
Hoe? Groeplede samel gebedsbehoeftes in. Die fokus is nie noodwendig net op gemeentelede of die onmiddellike gemeenskap nie, maar strek oor ’n wye spektrum van sake waar God se raad en bystand gevra en dank gegee word.
Hoekom? Die wyse waarop God hom openbaar na aanleiding van ons gebede, is ’n wonderlike versterking van gelowiges se geloof. Hy wil juis hê dat ons Hom deur gebed moet nader en ons behoeftes aan Hom moet openbaar.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Gebedsgroep-opsie.

Stasie 7

Wie? Die fokusgroep is hoërskooljeug, naskoolse jongmense en jong getroudes.
Wat? Tweeweeklikse byeenkomste waar die fokus op jongmense se unieke geloofs- en lewensvrae geplaas word.
Waar? Jeuglokaal
Wanneer? Twee keer per week: Woensdae (18:45-19:45) en Sondae (18:30-19:30).
Hoe? Woensdag-byeenkomste is meer informeel van aard terwyl Sondag-byeenkomste, wat tydens die aanderediens gehou word, meer formeel is.
Hoekom? Hier kan jongmense hulself wees, verhoudings bou, vriende maak en saam met eendersdenkende gelowiges die Woord ondersoek, bid, gesels en lag.
Kontak Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Stasie 7-opsie.

Siekebesoeke

Wie? Elkeen met ’n passie vir hul naaste wat weens siekte of dood in die familie deur diep waters gaan.
Wat? Huisbesoeke aan gemeentelede wat deur siekte of die dood van ’n geliefde geraak is. (Hospitaalbesoeke word nie deur hierdie aksie hanteer nie. Dié besoeke word deur Krisante-hospitaalbesoeker hanteer.)
Waar? Soos nodig.
Wanneer? Soos nodig.
Hoe? Huisbesoeke word vooraf met gemeentelede gereël.
Hoekom? Besoeke dien as skakel tussen die gemeentelid en, indien nodig, die diakonie of kerkraad. Dié besoeke se waarde is hoofsaaklik geleë in die emosionele ondersteuning wat aan gemeentelede gegee word. ’n Sagte woord, ’n oor wat luister en rustige stilte is soms die enigste bystand wat benodig word – maar dit is bystand en liefde wat die liefdesverhouding tussen gelowiges bevestig en versterk sowel as die liefde van Christus aan sy kinders oordra.
Kontak Rita de Wet is die skakelpersoon vir siekebesoeke. Versoeke kan aan hulle deurgegee word. Vir meer inligting kontak Renee van Deventer by die kerkkantoor by 012 803 4312 of stuur ’n e-pos na gkmeyerspark@gmail.com. Om direk met die skakelpersoon/-persone vir dié aksie in kontak te kom, besoek ons kontakblad en kies die Siekebesoek-opsie.