Dien Saam

Wat glo ons?

Ons glo in God drie-enig wat Homself in die Bybel en die skepping aan ons openbaar. Besonderhede oor wat ons uit die Bybel glo, word in ons belydenisskrifte saamgetrek.

Die algemene belydenisskrifte is:

Besondere geskrifte:

Hoe dien en bedien ons?

Elkeen is deel van die kerk om te dien en te bedien.

Dienste:

Die prominentste vorm van bediening in Meyerspark is natuurlik die weeklikse dienste. Dienste is Sondag-oggende om 09:30 en Sondag-aande om 18:30 in die kerkgebou (kliek hier vir aanwysings). Almal is welkom om hierdie bedieningsgeleenthede by te woon.

Oggenddienste is tradisioneel van aard. Dit is ook tydens hierdie dienste wat sakramente bedien word op lidmate (insluitend nagmaal en die doop).

Aanddienste neem merendeels die vorm van verrykende gesprekke aan en bied vir gemeentelede die geleentheid om aan aktiewe gesprekke oor harde geloofsake deel te neem. Dié dienste skep geleentheid vir mekaar-bediening. Na afloop van beide oggend- en aanddienste is daar geleentheid vir gesprekvoering.

Meeleefgroepe:

Buiten vir die bediening deur die gemeente se predikante, ouderlinge en diakens, is dit vir Meyerspark belangrik om ook die Bybelse beginsel van “mekaarbediening” na te streef. By Meyerspark word hierdie beginsel prakties moontlik gemaak deur middel van meeleefgroepe. Meyerspark is in hierdie stadium ʼn gemeente mét meeleefgroepe, maar die droom is om uiteindelik ʼn gemeente ván meeleefgroepe te word. Nagenoeg 25% van die gemeente is tans by die 15 afsonderlike meeleefgroepe betrokke. (Vir meer inligting oor die bestaande meeleefgroepe en oor hoe om by ʼn groep in te skakel, kliek hier.)

Nagmaal:

Nagmaal word kwartaaliks bedien. Eredienste begin om 09:30. Om uit te vind wanneer die volgende Nagmaal plaasvind, kliek hier.

Doop:

Die doop kan enige Sondag bedien word afhangende van die behoefte. Kliek hier om in kontak met die predikant te kom rakende die bediening van die doop.